بحران آب جدیست.
حتی شده روزی با یک لیوان درست مصرف کردن 
یک قدم در راه مسلمانی و فرهنگ سازی برداریم.