وقتی بی هوا نگاه می کنی .
خیانت کرده ای .
نه یک بار ، دو بار !
اول به چشمات .
دوم به اونی که نگاش می کنی.
.
.
.
.
.
.
ز دست دیده و دل هردو فریاد
که هرچه دیده بیند دل کند یاد.
----------
پ.ن : خدایا به چشمانم بیاموز که هر چیز ارزش دیدن ندارد....