این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم است. بله، زبان خارجی را باید بلد بود امّا زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبانعلم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگر را در مدارس به‌عنوان درسزبان معیّن نمیکنند؟ چه اصراری است؟ این میراث دوران طاغوت است، این میراث دوران پهلوی است.


دیروز از یکی از محله تهران عبور میکردم که سر در یکی از داروخانه ها عنوان جالبی داشت : "داروخانه و دراگ استور دکتر...." فارغ از حشو بودن عنوان مغازه ، کمبود و عقده ای بودن عده ای بدجور توی ذوق میزنه.