انقدر که به فکر پایان ماه رمضونیم ،
اگر منتتظر بودیم !
آقا آمده بود.