لعنت به دهانی که آنموقع که باید حرف بزند،
بسته باشد. و یک عمر حسرت سکوتش را بخورد.