دستقروش مترو داد میزد :

خمیر دندان ، مسواک ، دهان شور ، زبان شور ، لحظه شور. . . . 

_چی ؟

... نخ دندان ، خمیر دندان ،مسواک ، دهان شور ، زبان شور ، لحظه شور  . . . .

خنده ام گرقت ، می گفت لحظه شور . . .!

اما 

یه لحظه فکر کن ! کاش واقعی بود ! کاش اشتباه نمیکرد ، کاش وجود داشت .


لحظه ها را میشد شست ....

کاش