بی مزه ترین و بی لذت ترین کار تو ماه رمضون گناه کردنه !
نه حالی ، نه انگیزه ای ، نه وسوسه ای!


#خدایا_مارا_به_خاطر_گناهان_احمقانه_مان_ببخش_!
#اللهی_العفو