ندا.4.

تو به آنچه که دوست داری از پروردگارت به تو برسد دست نمی یابی مگر اینکه در مقابل خواسته های نفسانی مقاومت کنی. 

امام علی . غررالحکم جلد 3 حدیث 3794
------------------------

کلیک کنید !

صبر در برابر انگیزه های گناه

احادیث صبر