شب قدر امضا می شود شهادت نامه ها...جایی در آسمان برایمان دست و پا کنید...
التماس دعا...