بعضی وقت ها حالت طوری میشه که به خودت هم شک میکنی ، چه برسه به حرف هایی که یه زمانی سر درست بودنشون حاضر بودی سرت رو هم بدی!

عجیب دوره ای شده . خسته شدم از خودم.


آفتابگردان هیچ چیز را با خورشید


اشتباه نمی گیرد ؛ اما انسان همه چیز را با خدا اشتباه می گیرد . آفتابگردان راهش را بلد است و کارش را می داند


او جز دوست داشتن آفتاب و فهمیدن خورشید کاری ندارد .


او همه زندگی اش را وقف نور می کند ،


در نور به دنیا می آید و در نور می میرد . نور می خورد و


نور می زاید .دلخوشی آفتابگردان تنها آفتاب است .


آفتابگردان باآفتاب آمیخته است و انسان با خدا .


بدون آفتاب ، آفتابگردان میمیرد؛ بدون خدا انسان .

؟؟؟؟؟؟؟